Algemene Voorwaarden Kunstzin

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Kunstzin tot stand gekomen.

 

3. Tijdens alle activiteiten van Kunstzin is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade      aan goederen, eigendommen van derden, alsook aan personen, zelfs indien er van opzet geen sprake is.

 

4. Kunstzin is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van  eigendommen, goederen en           geld of schade aan personen, door welke oorzaak dan ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande             activiteiten.

 

5. Kunstzin behoudt zich het recht voor een activiteit niet te laten doorgaan, indien er onvoldoende deelnemers           zijn. Uiteraard worden in dit geval reeds gedane betalingen onmiddellijk gerestitueerd.

 

6. Kunstzin behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zoals datum, locatie en         docent.

 

7Kunstzin kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is                     ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

Inschrijven

 

8.  Inschrijven is mogelijk via onze internetsite (www.kunstzin.info), per e-mail (kunstzin@gmail.com) of                        telefonisch (077-7506828).

 

9.  Inschrijving geschiedt voor een volledige cursus, excursie, lezing of reis en is bindend.

 

10. Bij inschrijving voor een cursus, excursie, lezing of reis verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde                 bedrag.

 

Verzuim, tussentijds beëindigen en annuleren

 

11. Het niet deelnemen aan een excursie, lezing of reis geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling           van het inschrijfgeld. We adviseren u dringend om voor een meerdaagse reis een annuleringsverzekering af te         sluiten.

 

12. Indien een deelnemer, wegens zwaarwegende redenen, een deel van een cursus niet meer kan volgen, is                   gedeeltelijke restitutie, naar rato van het aantal gemiste lessen, van het cursusgeld mogelijk.

 

13. Inschrijvingen voor een cursus, excursie, lezing of reis kunnen tot vier weken voor aanvang   van de cursus               kosteloos geannuleerd worden. Annulering is uitsluitend schriftelijk of via e-mail mogelijk.

 

Betalen

 

14. Betaling is mogelijk door overschrijving op rekeningnummer NL89 KNAB 0255 4442 14 t.n.v. Kunstzin,Steyl, of       contant. In alle gevallen dient u het verschuldigde bedrag voor  aanvang van de activiteit  te hebben voldaan.

 

15. Blijft men in gebreke m.b.t. de gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde  bedrag, dan worden de           aanmaningskosten, alsmede de kosten voor incasso en mogelijk  beslag, op de deelnemer verhaald.

 

Steyl, april 2017